Naujienos

2020 -06- 26 įvyko Gretutinių teisių asociacijos GRETA (toliau – GRETA) Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas)

Susirinkime dalyvavo du iš trijų narių, todėl Susirinkimas laikomas įvykusiu.

 

2020- 06-26 VNS-darbotvarke ir protokolas

2020 06 26 VNS dalyviu sąrašas

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019 METŲ SKAIDRUMO ATASKAITA

2019 stebėtojos ataskaita

Audito išvada dėl Greta_2019 dėl finansinių ataskaitų

 

2019 – 06-29 įvyko Gretutinių teisių asociacijos GRETA (toliau- GRETA) visuotinio narių susirinkimas

Susirinkime dalyvavo 2/3 visų GRETA narių, todėl susirinkimas laikomas įvykusiu.

Susirinkimo patvirtinti dokumentai:

DARBOTVARKĖ IR PROTOKOLAS 1

DARBOTVARKĖ IR PROTOKOLAS 2

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2

Greta_audito isvada_2018 ir finansinės ataskaitos

2018 METŲ STEBĖTOJOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-29 17:00 VAL. 

Šaukiamas                                                                                                                      GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS GRETA                                                                                  

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 (Susirinkimas bus vykdomas konferencinio pokalbio būdu)

Susirinkimo darbotvarkė:

–          2018 metų  metinės GRETA skaidrumo ataskaitos pristatymas ir aptarimas bei tvirtinimas;

–          Finansinių ataskaitų pristatymas ir tvirtinimas;

–          Audito išvados pristatymas ir tvirtinimas;

–          Stebėtojo ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;

–          Direktoriaus darbo užmokesčio keitimo klausimas bei tvirtinimas atsižvelgiant teisės aktų pokyčius minimalios algos atžvilgiu;

–          Kiti klausimai.

Susirinkimas vyks per Messenger programą. Norintiems dalyvauti susirinkime, iki 2019 m. birželio 21 dienos reikia pateikti el. pašto adresu asociacija.greta@gmail.com Messenger vartotojo vardą, kad jis būtų įtrauktas į konferencijos grupės pokalbį visuotinio susirinkimo metu. Su Visuotiniame narių susirinkime svarstomais dokumentais galima susipažinti nuo 2019 m. birželio 21 dienos, parašius užklausą asociacija.greta@gmail.com.

—————————————————————————————————————————————–

2018-10-14 Įvyko Gretutinių teisių asociacijos GRETA (toliau – GRETA) visuotinis narių susirinkimas (toliau – VNS)

GRETA VNS prasidėjo išrenkant susirinkimo pirmininkę ir sekretorę. Susirinkimo sekretore ir pirmininke vienbalsiai patvirtinta GRETA direktorė – Vaiva Stabingė.

 1. Pristatyta GRETA Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė. Dėl kurios tvirtinimo vyko balsavimas ir ji vienbalsiai patvirtinta.
 2. Pristatyta papildyta 2017 metų metinės GRETA skaidrumo ataskaita (dėl finansinių ataskaitų dalies). Metinę  GRETA skaidrumo ataskaitą, kuri buvo paruošta ir patvirtinta 2018 m. vasario 16 d. visuotinio narių susirinkimo metu, atlikus auditą, buvo nustatyti buhalteriniai apskaičiavimo netikslumai ir dėl to teko tikslinti visą ataskaitą. Iš esmės buvo tikslinamos tik su mokesčių apskaičiavimu susijusios dalys.  Atsižvelgiant į tai, jog visos skaidrumo ataskaitos dalys yra nedalomos ir vertinamos kaip visuma, todėl susirinkimo dalyviams pateikiama tvirtinimui visa skaidrumo ataskaita. Dėl skaidrumo ataskaitos tvirtinimo vyko balsavimas ir ji vienbalsiai patvirtinta.
 3. Pristatyta audito išvada. Visuotinio narių susirinkimo dalyviams buvo paaiškintos priežastys, kodėl vis tik yra būtina gauti audito išvadą GRETA finansinių ataskaitų atžvilgiu, nors buvo manyta, jog GRETA neatitinka Audito įstatyme įvardintų privalomai audituojamų subjektų statuso. GRETA direktorė atliko audito išvadas rengiančių auditorių apklausą dėl tokio subjekto auditavimo būtinybės, tai nei vienas iš jų nerado nei vienos Audito įstatyme numatytos normos, kurią atitiktų GRETA, kaip privalomai audituojamo subjekto statusą turintį asmenį. Tačiau po tokių duomenų gavimo GRETA‘i kreipųsis į ministeriją, buvo atsakyta, jog auditas yra privalomas, visiškai nepaisant to, jog subjektas neatitinka privalomo audituoti subjekto statuso. Taigi, nors GRETA yra ir labai nedidelė asociacija, kurios finansiniai resursai yra labai maži, lyginant su kitų kolektyvinio administravimo organizacijų biudžetais, ir išlaidos dėl audito išvados gavimo padidintų administracinius kaštus dvigubai, tačiau buvo ieškota galimės gauti šią paslaugą kuo pigiau. Gautas vienintelis GRETA tenkinantis pasiūlymas, tačiau su sąlyga, jog audito išvados paruošimas bus ne trumpesnis nei 60 dienų ir galutinė audito išvada bus viešai paskelbta spalio 20 dieną. Visuotinio narių susirinkimo dalyviams buvo perskaitytas audito išvados turinys, dėl kurios tvirtinimo vyko balsavimas ir ji vienbalsiai patvirtinta.
 1. Pristatytas Gretutinių teisių asociacijos GRETA administravimo išlaidų padidinimo projektas. GRETA administravimo išlaidų padidėjimas nulemtas mokestinės naštos padidėjimu (nuo 2018 metų sausio mėnesio), bei naujų Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo numatytų prievolių (gauti audito išvadą) įgyvendinimu. Siūloma visiems  mokestiniams metams (2018.01.01-2018.12.31) taikyti  25% administravimo išlaidų dydį. Šis sprendimas GRETA visuotinis narių susirinkimui pateiktas svarstymui ir jam  pritaria, bei patvirtina, tuo pačiu šis sprendimas  pakeičia Gretutinių teisių asociacijos GRETA atlyginimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams paskirstymo taisyklių I skyriaus 4 punktą, išdėstant jį sekančiai:

„4. Paskirstoma  atlyginimo  atlikėjams  ir  fonogramų  gamintojams  suma  yra  lygi  atlyginimui, surinktam per atsiskaitomąjį  laikotarpį,  atskaičius sumas,  reikalingas Asociacijos administravimo išlaidoms padengti, kurios sudaro 25 % sumos surinktos už atlikėjų ir fonogramų gamintojų ir/ar atlikimų įrašų panaudojimą, iki Visuotinis narių susirinkimas nepakeis. Jei Asociacijos administravimo išlaidos, padengus visas susidariusias išlaidas, lieka nepanaudos, tai jos perpaskirstomos kaip atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams. „

 

Vyko balsavimas dėl naujos redakcijos GRETA atlyginimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams paskirstymo taisyklių patvirtinimo ir jos vienbalsiai patvirtintos.

 1. Pristatytos priežastys ir motyvai dėl Direktorės darbo užmokesčio padidinimo nuo 2018 metų spalio 15 dienos iki 410 eurų. Šis darbo užmokesčio padidinimas būtinas, atsižvelgiant į kvalifikuoto darbo sąvoką. Dėl darbo užmokesčio padidinimo bei darbo sutarties pakeitimo tvirtinimo vyko balsavimas ir jis vienbalsiai patvirtintas, taip pat su šiuo pakeitimu susijusį darbo sutarties pakeitimą įpareigotas pasirašyti Vytenis Pocius.

 

 

2018-10-14 Patvirtinti dokumentai:

“Gretutinių teisių asociacijos GRETA atlyginimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams paskirstymo taisyklės“

“2017 metų Gretutinių teisių asociacijos GRETA metinės skaidrumo ataskaitos finansinė ataskaita (santrauka)“

“2017 metų Gretutinių teisių asociacijos GRETA  finansinės ataskaitos (aiškinamasis raštas, Balansas, Veiklos rezultatų ataskaita)

“Audito išvada“

“Gretutinių teisių asociacijos GRETA 2017 metų veiklos ataskaita“

 

 

 

2018-10-14 17:00 VAL. 

Šaukiamas                                                                                                        

GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS GRETA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS                                                                                                                                                                                 

(Susirinkimas bus vykdomas virtualios konferencijos būdu)

Susirinkimo darbotvarkė:

 

 • Galutinės 2017metų metinės GRETA skaidrumo ataskaitos pristatymas ir aptarimas bei tvirtinimas, po to, kai buvo gauta audito išvada;
 • Audito išvados pristatymas ir tvirtinimas;
 • Gretutinių teisių asociacijos GRETA administravimo išlaidų dalies pakeitimas iš 10% į 25%.
 • Direktoriaus darbo užmokesčio keitimo klausimas bei tvirtinimas;
 • Kiti klausimai.

 

Susirinkimas vyks per SKYPE/messenger programą. Norintiems dalyvauti susirinkime, iki 2018 m. spalio 10 dienos reikia pateikti el. pašto adresu asociacija.greta@gmail.com SKYPE/ messenger vartotojo vardą, kad jis būtų įtrauktas į konferencijos grupės pokalbį visuotinio susirinkimo metu. Su Visuotiniame narių susirinkime svarstomais dokumentais galima susipažinti nuo 2018 m. spalio 1 dienos, parašius užklausą asociacija.greta@gmail.com.

 

2018 m. vasario 16 d. vykusiame Gretutinių teisių asociacijos GRETA visuotiniame narių susirinkime buvo aptarti ir patvirtinti tokie dokumentai:

 

 1. 2017 m. GRETA skaidrumo ataskaita (Ataskaitos);
 2. Sprendimas dėl audito išvados;
 3. Sprendimas dėl etato didinimo;
 4. Stebėtojo ataskaita;
 5. Valdymo ir priežiūros organų interesų deklaracijos.

Apibendrinant 2017 metus, Gretutinių teisių asociacijai GRETA ir toliau prioritetu išlieka puoselėjimas ir įgyvendinimas TIK skaidraus kolektyvinio turtinių teisių administravimo. Ši misija yra gyvybiškai reikalinga, norint išgyvendinti ar bent sujudinti sustabarėjusią ir įsišaknijusią, kelis dešimtmečius visiškai nepasikeitusią  kolektyvinio administravimo situaciją Lietuvoje. Augantis administruojamų objektų bei šiais objektais nesinaudojančių Naudotojų skaičius byloja, jog  GRETA atliekamo kolektyvinio administravimo tikslai bei lūkesčiai yra pateisinti su kaupu.

 

2018 m. vasario 16 d. 12 val.

Šaukiamas

Gretutinių teisių asociacijos GRETA

Visuotinis narių susirinkimas

Susirinkimas vyks Jogailos 11/2, Vilniuje

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. 2017 m. GRETA  veiklos aptarimas;

2.  2017 m. GRETA veiklos ataskaitų pristatymas, aptarimas ir tvirtinimas;

3. Priežiūros organo ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;

4. Kiti klausimai.

 

Su Visuotiniame narių susirinkime svarstomais dokumentų projektais nuo  2018 m. vasario mėn. 12 d. galėsite susipažinti parašę elektroniniu paštu – asociacija.greta@gmail.com

 

 

2017 m. liepos mėn. 28 d. 10 val.

Šaukiamas

Gretutinių teisių asociacijos GRETA

NEEILINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas vyks Jogailos g. 11/2, Vilniuje

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujos redakcijos įstatų svarstymas ir tvirtinimas;
 2. Gretutinių teisių asociacijos „Greta“ administravimo atskaitymų ir kitų atskaitymų tvarkos aprašo svarstymas ir tvirtinimas
 3. Gretutinių teisių asociacijos „Greta” licencinių sutarčių išdavimo tvarkos aprašo svarstymas ir tvirtinimas
 4. Gretutinių teisių asociacijos „Greta“ Interesų deklaravimo tvarkos aprašo svarstymas ir tvirtinimas.
 5. Kiti klausimai.

Jeigu į Susirinkimą neatvyks bus šaukiamas  pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris vyktų    2017 m. rugpjūčio mėn. 10 d. 15 val.  Jogailos g.11/2, Vilniuje

Su Visuotiniame narių susirinkime svarstomais dokumentų projektais galėsite susipažinti parašę elektroniniu paštu – asociacija.greta@gmail.com

Asociacijos GRETA 2017.06.01 vykusiame visuotiniame narių susirinkime buvo svarstomi tokie klausimai:

 • Pristatoma direktorės veiklos ataskaita. Jos tvirtinimas.
 • Finansinė ataskaita. Jos tvirtinimas.
 • Kiti klausimai. Skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimas, leidimų administruoti turtines teises davimo panaikinimo ar pakeitimo tvarkos patvirtinimas; informacijos pateikimo tvarkos patvirtinimas, Priežiūros organo skyrimas bei įgaliojimų tvirtinimas, metinės individualių interesų deklaracijos pateikimo tvarkos tvirtinimas).

Atsižvelgiant į naujosios redakcijos ATGTĮ reikalavimus Visuotinio susirinkimo metu buvo patvirtinti tokie dokumentai:

Informacijos pateikimo tvarka

LEIDIMŲ ADMINISTRUOTI TURTINES TEISES DAVIMO PANAIKINIMO AR PAKEITIMO TVARKA

 Priežiūros organo skyrimo tvarka bei metinės individualių interesų deklaracijos pateikimo tvarka

 Skundu nagrinėjimo taisykles

Visuotinio narių susirinkimo metu buvo patvirtintas Priežiūros organo paskyrimas, Asociacijos GRETA veiklos stebėtoja paskirta – Žaneta Daubarytė, ilgametė autorių teisių srities specialistė, kuri savo žiniomis dalinasi visuomeniniais pagrindais, siekdama efektyvinti ir modernizuoti autorių teisių apsaugą. Asociacijos GRETA direktorė visuotinio narių susirinkimo įgaliota parengti  priežiūrą vykdančio organo funkcijų bei interesų deklaravimo aprašus.

 

 

2017 m. birželio mėn. 1 d. 15 val.

Šaukiamas

Gretutin teisių asociacijos GRETA

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas vyks Verslo centre 2000 Jogailos g. 4, Vilniuje

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. GRETA 2016 metų veiklos aptarimas;
 2. GRETA direktorės veiklos aptarimas ir tvirtinimas
 3. GRETA finansinės atsakomybės ataskaitų pristatymas ir tvirtinimas
 4. Kiti klausimai.

Jeigu į Susirinkimą neatvyks daugiau nei pusė narių, jis bus laikomas neįvykusių ir bus šaukiamas  pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris vyktų    2017 m. birželio mėn. 15 d. 15 val. Verslo centre 2000 Jogailos g. 4, Vilniuje

Su Visuotiniame narių susirinkime svarstomais dokumentų projektais nuo  2017 m. gegužės mėn. 2 d. galėsite susipažinti parašę elektroniniu paštu – asociacija.greta@gmail.com

Pastabas ir pasiūlymus dėl dokumentų galite siųsti  iki 2017 m. gegužės mėn. 16 d.        

2017-03-31

Asociacija GRETA kartu su kitomis Lietuvoje veikiančiomis kolektyvinio administravimo organizacijomis dalyvavo LR Kultūros ministerijos surengtame susitikime aktualiausioms problemoms aptarti. 

2016-06-02

Sušauktas GRETA visuotinis narių susirinkimas. Jame buvo aptarta 2015 m. veikla, nariams pristatytas surinktas atlyginimas.

2015-06-01

Sušauktas GRETA visuotinis narių susirinkimas. Jame buvo aptarta 2014 m. veikla, nariams pristatytas surinkto atlyginimo paskirstymas.

2014-05-09

Sušauktas GRETA visuotinis narių susirinkimas. Jame buvo aptarta 2013 m. veikla, nariams pristatytas surinkto atlyginimo paskirstymas.

2014-05-07

Asociacija GRETA aktyviai dalyvauja muzikos naudotojų edukacijos procesuose, viename jų kai kartu su kitų kolektyvinio administravimo organizacijų atstovais dalyvavo LIMA rengiamame seminare – “Kodėl už muziką mokėti vertą?“. 

2014-04-24

Asociacija GRETA aktyviai dalyvauja teisėkūros procesuose, teikia išvadas dėl naujų įstatymų pakeitimų.